Speaker Index - X

Xie, Shishen: CP22: 4:00, Thu
Xin, J. X.: CP5: 3:45, Mon
Xu, Jinchao: MS33: 4:45, Tue
Xue, Guoliang: MS31: 4:45, Tue
Xue, Weimin: MS76: 10:30, Fri

MMD, 5/15/97 tjf, 5/28/97