Speaker Index - Z

Zadeh, Lotfi A.: MS90: 3:45, Fri
Zegeling, Paul A.: MS52: 4:15, Wed
MS84: 4:15, Fri
Zha, Hongyuan: CP16: 4:00, Wed
Zhang, Chaoming: CP20: 10:45, Thu
Zhang, Qiang: CP13: 10:30, Wed
CP26: 11:15, Fri
CP2611:30, Fri
Zhang, Shangyou: CP23: 4:30, Thu
Zhao, Hong-Kai: MS30: 4:45, Tue
Zharnitsky, Vadim: CP8: 11:00, Tue
Zheng, Kewang: CP31: 5:30, Fri
Zhong, Sifen: MS68: 3:45, Thu
Zhong, Xiaolin: MS41: 11:30, Wed
Zhu, Jianping: MS41: 12:00, Wed
Zhu, Jingyi: MS21: 11:30, Tue
MS46: 3:45, Wed
Zimmermann, Hans-Jurgen: MS90: 4:15, Fri
Zorin, Denis: MS6: 11:30, Mon
Zwick, Daniel S.: MS5: 12:00, Mon

MMD, 5/15/97 tjf, 5/27/30