SDM22 Accepted Papers | SIAM
 

Accepted Papers

Visualizer: Accepted Papers

Paper titles and author information appears as submitted.

Paper title and author changes will not be made to this page. The online program will reflect the most up-to-date presentation details, and is scheduled for posting in February 2022.

Modeling Reservoir Release in Stream Temperature Prediction Using Pseudo-Prospective Learning and Physical Simulations
Xiaowei Jia, Shengyu Chen, Yiqun Xie, Haoyu Yang, Alison Appling, Samantha Oliver, Zhe Jiang

A Non-sequential Approach to Deep User Interest Model for CTR Prediction
Keke Zhao, Xing Zhao, Qi Cao, Linjian Mo

Mining Logical Arithmetic Expressions from Proper Representations
Eitan Kosman, Assaf Schuster, Ilya Kolchinsky

Multi-interest Sequence Modeling for Recommendation with Causal Embedding
Caiqi Sun, Penghao Lu, Lei Cheng, Zhenfu Cao, Xiaolei Dong, Yili Tang, Jun Zhou, Linjian Mo

Early Forecasting of the Impact of Traffic Accidents Using a Single Shot Observation
Guangyu Meng, Qisheng Jiang, Kaiqun Fu, Beiyu Lin, Chang-Tien Lu, Zhiqian Chen

Multi-class Label Noise Learning via Loss Decomposition and Centroid Estimation
Yongliang Ding, Tao Zhou, Chuang Zhang, Yijing Luo, Juan Tang, Chen Gong

DualCast: Friendship-Preference Co-evolution Forecasting for Attributed Networks
Hiroyoshi Ito, Christos Faloutsos

On Predicting and Generating a Good Break Shot in Billiards Sports
Qianru Zhang, Zheng Wang, Cheng Long, S.M. Yiu

Capturing Model Uncertainty with Data Augmentation in Deep Learning
Wenming Jiang, Ying Zhao, Wu Yihan, Haojia Zuo

Neighbor2Seq: Deep Learning on Massive Graphs by Transforming Neighbors to Sequences
Meng Liu, Shuiwang Ji

Leveraging Contextual Graphs for Stochastic Weight Completion in Sparse Road Networks
Xiaolin Han, Reynold Cheng, Tobias Grubenman, Silviu Maniu, Chenhao Ma, Xiaodong Li

Error-bounded Approximate Time Series Joins using Compact Dictionary Representations of Time Series
Michael Yeh, Yan Zheng, Junpeng Wang, Huiyuan Chen, Zhongfang Zhuang, Wei Zhang, Eamonn Keogh

Interpretable Molecular Graph Generation via Monotonic Constraints
Yuanqi Du, Xiaojie Guo, Amarda Shehu, Zhao Liang

Contextual-knowledge-aware Concept Prerequisite Relation Learning with Graph Neural Network
Hao Sun, Yuntao Li, Yan Zhang

Structure-Enhanced Heterogeneous Graph Contrastive Learning
Yanqiao Zhu, Yichen Xu, Hejie Cui, Carl Yang, Qiang Liu, Shu Wu

Self-supervision based Semantic Alignment for Unsupervised Domain Adaptation
Ronghang Zhu, Sheng Li

Meta Adversarial Weight for Unsupervised Domain Adaptation
Chang Liu, Lichen Wang, Yun Fu

Sensitivity-aware Distance Measurement for Boosting Metric Learning
Haoliang Liu, Tan Yu, Ping Li

FedMe: Federated Learning via Model Exchange
Koji Matsuda, Yuya Sasaki, Chuan Xiao, Makoto Onizuka

SAGA: Signal-Aware Graph Aggregation
Maxwell J. McNeil, Boya Ma, Petko Bogdanov

Flexible Image Captioning via Internal Understanding and External Reasoning
Jiahui Wei, Zhixin Li, Jianwei Zhu, Huifang Ma

Causal Structure Learning with Binary Adjacency Matrix
Ignavier Ng, Shengyu Zhu, Zhuangyan Fang, Haoyang Li, Zhitang Chen, Jun Wang

Cyclic Transfer Learning for Recommender Systems with Heterogeneous Feedbacks
Xuelian Ni, Fei Xiong, Yutian Hu, Shirui Pan, Hongshu Chen, Liang Wang

Automatic Parameter Selection for Non-Redundant Clustering
Collin Leiber, Dominik Mautz, Claudia Plant, Christian Böhm

Diverse and Experienced Group Discovery via Hypergraph Clustering
Ilya Amburg, Nate Veldt, Austin R Benson

Transition Matrix Representation of Trees with Transposed Convolutions
Jaemin Yoo, Lee Sael

On Adaptive Principal Component Analysis and Its Implementations
Xiangyu Li, Hua Wang

Hypergraph Contrastive Learning for Electronic Health Records
Derun Cai, Chenxi Sun, Moxian Song, Baofeng Zhang, Shenda Hong, Hongyan Li

GRP-FED: Addressing Client Imbalance in Federated Learning via Global-Regularized Personalization
Yen-Hsiu Chou, Chenxi Sun, Derun Cai, Moxian Song, Shenda Hong, Hongyan Li

Learning Time-series Shapelets Enhancing Discriminability
Akihiro Yamaguchi

Learning from Imbalanced Crowdsourced Labeled Data
Wentao Wang, Joseph Thekinen, Xiaorui Liu, Zitao Liu, Jiliang Tang

CPTAM: Constituency Parse Tree Aggregation Method
Adithya Mr. Kulkarni, Nasim Sabetpour, Alexey Markin, Oliver Eulenstein, Qi Li

Contextual Bandits for Advertising Campaigns: A Diffusion-Model Independent Approach
Alexandra Iacob, Bogdan Cautis, Silviu Maniu

Noisy Truncated SGD: Optimization and Generalization
Yingxue Zhou, Xinyan Li, Arindam Banerjee

Multiperiod Corporate Default Prediction Through Neural Parametric Family Learning
Wei-Lun Luo, Yu-Ming Lu, Jheng-Hong Yang, Jin-Chuan Duan, Chuan-Ju Wang

Towards Similarity-Aware Time-Series Classification
Daochen Zha, Kwei-Herng Lai, Kaixiong N Zhou, Xia Hu

On the Persistence of Higher-Order Interactions in Real-World Hypergraphs
Hyunjin Choo, Kijung Shin

SSSNET: Semi-Supervised Signed Network Clustering
Yixuan He, Gesine D Reinert, Songchao Wang, Mihai Cucuringu

Learning Infomax and Domain-Independent Representations for Causal Effect Inference with Observational Data
Zhixuan Chu, Stephen Rathbun, Sheng Li

YACC: A Framework Generalizing Turán Shadow for Counting Large Cliques
Shweta Jain, Hanghang Tong

Neural Graph Matching for Pre-training Graph Neural Networks
Yupeng Hou, Binbin Hu, Wayne Xin Zhao, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Ji-Rong Wen

Input Selection for Bandwidth-Limited Neural Network Inference
Stefan Oehmcke, Fabian Gieseke

Efficient Wind Speed Nowcasting with GPU-Accelerated Nearest Neighbors Algorithm
Arnaud Pannatier, Ricardo Picatoste, François Fleuret

Exceptional Model Mining for Repeated Cross-Sectional Data
Rianne M Schouten, Wouter Duivesteijn, Mykola Pechenizkiy

Dense and well-connected subgraph detection in dual networks
Tianyi Chen, Francesco Bonchi, David Garcia-Soriano, Atsushi Miyauchi, Charalampos Tsourakakis

Attributed Graph Clustering
Zhao Kang, Zhanyu Liu, Shirui Pan, Ling Tian

Hierarchical Knowledge Transfer Networks for Traffic Accident Forecasting on Heterogeneous Spatio-Temporal Data
Bang An, Amin Vahedian, Xun Zhou, W. Nick Street, Yanhua Li

Anomaly Detection on Networks via Multi-Hpersphere Learning
Shuang Zhou, Xiao Huang, Ninghao Liu, Qiaoyu Tan, Fu-lai Chung

Branched Residual Network for Fast and Accurate Predictive Modeling of Materials Properties
Vishu Gupta, Wei-keng Liao, Alok Choudhary, Ankit Agrawal

Localized Graph Collaborative Filtering
Yiqi Wang, Chaozhuo Li, Mingzheng Li, Wei Jin, Yuming Liu, Xing Xie, Jiliang Tang

Computation of the Empirical Frechet Mean for Sets of Large Graphs with Applications to Regression
Daniel Ferguson, François G Meyer

IB-GAN: A Unified Approach for Multivariate Time Series Classification under Class Imbalance
Grace Deng, Cuize Han, Tommaso Dreossi, Clarence Lee, David S. Matteson

Estimating Mutual Information via Geodesic kNN
Alexander Marx, Jonas Fischer

Classic Graph Structural Features Outperform Factorization-Based Graph Embedding Methods on Community Labeling

Andrew Stolman, Caleb C. Levy, Seshadhri C., Aneesh Sharma

Generalized Ordinal Regression for Linear and Deep Models
Fred S. Lu, Francis Ferraro, Edward Raff

Constrained Mean Shift Clustering
Maximilian B. Schier, Christoph Reinders, Bodo Rosenhahn

Deperturbation of Online Social Networks via Bayesian Label Transition
Jun Zhuang, Mohammad Al Hasan

Cycle-Balanced Representation Learning For Counterfactual Inference
Guanglin Zhou), Lina Yao, Xiwei Xu, Chen Wang, Liming Zhu

HG-Meta: Graph Meta-learning over Heterogeneous Graphs
Qiannan Zhang, Xiaodong Wu, Qiang Yang, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang

Incorporating Capacity to Generate Numeric Attributes and Leveraging Unrestricted Bayesian Networks
Yishuo Zhang, Nayyar Zaidi, Jiahui Zhou, Gang Li

Collaborative Attention Mechanism for Multi-Modal Time Series Classification
Yue Bai, Zhiqiang Tao, Lichen Wang, Sheng Li, Yu Yin, Yun Fu

A Strong Node Classification Baseline for Temporal Graphs
Farimah Poursafaei, Zeljko Zilic, Reihaneh Rabbany

Heterogeneous Temporal Graph Neural Network
Yujie Fan, Mingxuan Ju, Chuxu Zhang, Yanfang Ye

Adapting Distilled Knowledge for Few-shot Relation Reasoning over Knowledge Graphs
Yiming Zhang, Yiyue Qian, Yanfang Ye, Chuxu Zhang

StepDIRECT - A Derivative-Free Optimization Method for Stepwise Functions
Dzung Phan, Lam M. Nguyen, Hongsheng Liu

Private Recommender Systems: How Can Users Build Their Own Fair Recommender Systems without Log Data?
Ryoma Sato

Positive Unlabeled Learning with a Sequential Selection Bias
Walter Gerych, Thomas Hartvigsen, Luke J Buquicchio, Abdulaziz Alajaji, Kavin Chandrasekaran, Hamid Mansoor, Elke A. Rundensteiner, Emmanuel Agu

Textbook Enhanced Student Learning Outcome Prediction
Tianqi Wang, Fenglong Ma, Tang Tang, Longfei Zhang, Jing Gao

Measuring disentangled generative spatio-temporal representation
Sichen Zhao, Wei Shao, Jeffrey Chan, Flora D. Salim

Improved Knowledge Distillation via Full Kernel Matrix Transfer
Qi Qian, Hao Li, Juhua Hu

Adversarially Reprogramming Pretrained Neural Networks for Data-limited and Cost-efficient Malware Detection
Lingwei Chen, Xiaoting Li, Dinghao Wu

Unified Forward/Inverse Framework for Lake Temperature Modeling with Invertibility aware Integration of Static and Time-series data
Kshitij Tayal, Rahul Ghosh, Jared Willard, Jordan Read, Xiaowei Jia, Vipin Kumar

Leveraging Dependencies among Learned Temporal Subsequences
Shoumik Roychoudhury, Fang Zhou, Zoran Obradovic

Unifying Human Mobility Forecasting and Trajectory Semantics Augmentation via Hawkes Process Based LSTM
Pengfei Wang, Kunpeng Liu, Yuanchun, Yanjie Fu

FAME: Fragment-based Conditional Molecular Generation for Phenotypic Drug Discovery
Hoang Pham, Lei Xie, Ping Zhang

Joint Time Series Chain: Detecting Unusual Evolving Trend across Time Series
Li Zhang, Nital Patel, Xiuqi Li, Jessica Lin

Entropy Weight Allocation: Positive and Unlabeled Learning via Optimal Transport
Wen Gu, Teng Zhang, Hai Jin

Time-aware Multi-interest Capsule Network for Sequential Recommendation
Zhikai Wang, Yanyan Shen

Explainable Concept Graph Completion by Bridging Open-Domain Relations and Concepts
Yue Zhang, Mingming Sun, Jingyuan Zhang, Ping Li

Knowledge-enhanced Spherical Representation Learning for Text Classification
Hafsa Ennajari, Nizar Bouguila, Jamal Bentahar

Deep GLSTM: Deep Graph Convolutional Network and LSTM based approach for predicting drug-target binding affinity
Shrimon Mukherjee, Madhusudan Ghosh, Partha Basuchowdhuri

Hybrid Tokenization and Datasets for Solving Mathematics and Science Problems Using Transformers
Pratik P. Mandlecha, Pawan Kumar, Neeraj Kollepara, Snehith K. Chatakonda